สาขาวิศวกรรมบูรณาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ ห้องประดู่ ๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๘๓๓ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๑ ๘๕๘๗
อีเมล [email protected], [email protected]