ปทุมวันร่วมมือกับอี.เทค

ในวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้หารือกับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นำโดย ดร.ประเสริฐ ชูกลิ่น ผู้อำนวยการ โดยการประชุมทางไกล ในการริเริ่มความร่วมมือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านโครงการปั้นหุ่น

ความร่วมมือทางวิชาการ

สำหรับรูปแบบความร่วมมือโดยหลักการคือ นักศึกษาสามารถเรียนที่อี.เทคเหมือนเดิม แต่จะมีคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเดินทางไปสอนให้นักศึกษาที่อี.เทค และในบางวิชาที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ จะมีการจัดรถรับส่งเพื่อเรียนเพิ่มที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือสถาบันอบรมพันธมิตรอื่น เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) และ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute : TGI) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสอนจะมีความหลากหลายตามสถานการณ์ อาทิ บล็อกคอร์ส ออนไลน์ หรือเรียนกับคณาจารย์ในสถานที่ต่างๆ