ปรับภูมิทัศน์ป้ายคณะ

วันที่ 8 เมษายน 2565 เริ่มต้นราวคณาจารย์สาขาวิศวกรรมบูรณาการ นำโดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิศวกรรมบูรณาการ ได้ร่วมมือลงแรงทำงานโยธาเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สะอาดและสวยงามขึ้น โดยคณาจารย์ที่ร่วมลงมือประกอบด้วย ดร.อนุรักษ์ โนสาน ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์ อ.ทนงศักดิ์ บุญญาณ และอ.สิงหา มะโนเครือ