คณาจารย์เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการประกอบด้วย ดร.อนุรักษ์ โนสาน และ อ.ทนงศักดิ์ บุญญาณ ได้รับเชิญจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปศส.20) สถาบันพระปกเกล้า ให้เข้าเยี่ยมชมโครงงานกลุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี ในหัวข้อ “ระบบหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วย เครื่องจักรกลสมัยใหม่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด